تاییدات و گواهی ها 

  • عضو انجمن صنفی سازندگان و فن آوران صنعت ساختمان
  • دارای تاییدیه مرکز تحقیقات راه ساختمان و مسکن
  • دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن
  • نماینده و مجری و همچنین تامین قطعات از کارخانه صنعتی و پیش ساخته بتنی دیسمان